Oferta tècnica de serveis d’Aigua.Coop per a col·lectius:

 • Assessorament Constitució i Gestió Cooperatiu.
 • Programa de Gestió Integral Administratiu: comptabilitat, facturació i liquidació cànons aigua.
 • Enginyeria de l’aigua
 • Projectes d’enginyeria relacionats amb la captació (superficial o subterrània), tractament, distribució i sanejament de l’aigua
 • Plans Directors d’abastament i/o sanejament d’aigua
 • Inventaris de xarxa, plans de renovació, sectorització
 • Projectes d’aprofitament d’aigua freàtica per a abastament, reg, usos geotèrmics
 • Descontaminació d’aqüífers
 • Projectes energètics sostenibles SMART WATER, optimització de xarxes a través de sensorització de la qualitat de les aigües al “núvols” en temps real
 • Realització d’Estudis d’Impacte Ambientals per la realització de projectes d’infrastructures de l’aigua.
 • Anàlisi del cicle de vida de productes i Serveis a partir de les normes UNE EN ISO 14040 i 14044
 • Càlcul de la petjada de carboni d’acord l’estandarització petjada de carboni d’acord les normes UNE EN ISO 14064

Podeu fer les vostres consultes a la secció de contacte